ویژگیها

آشپزخانه هوشمند

کابینت بدون دستگیره (پروفیلی)

صفحه سرامیک

دربهای ریلی Inline

میز گردان

پاخور و پروفیل با رنگ ویژه