1
2
3
1

شیار آب راه

2

لبه های ماشین شده

3

شفافیت های متنوع