ویژگیها

بسته شدن نرم و آرام
تحمل وزن تا 50 کیلوگرم
ظرافت در طرح
مدیریت فضای داخل کشو با استفاده از مقسم های مختلف
طیف گسترده تجهیزات داخل کشو