ویژگیها

بارگذاری تا 40 کیلوگرم
ریل مخفی
بسته شدن نرم و آرام
حداکثر عرض 1200 میلیمتر