کاربرد

زاویه های 75، 90، 105 را پوشش میدهد
با سیستم آرام بند لولا مطابقت دارد
ارتفاعات کابینت از 250 تا 400 میلیمتر
عرض کابینت تا 1000 میلیمتر
به صورت پائین بازشو هم قابل استفاده است