کاربرد

برای دربهای سنگین وزن بسیار مناسب میباشد

ارتفاع کابینت تا 600 میلی متر
عرض کابینت تا 1800 میلیمتر
قابل استفاده برای دربهای چوبی و آلومینیومی